Disclaimer

Artikel 1
In deze disclaimer wordt verstaan onder

De webpagina: Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
De uitgever: De bevoegde uitgever van de webpagina
Gebruik(en): Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
U: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

Artikel 2
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Artikel 3
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Artikel 4
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artikel 5
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Artikel 6
De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging (aan o.a. de partners van NLsportpsycholoog®). De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Artikel 7
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Artikel 8
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Artikel 9
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Artikel 10
De informatie op de webpagina kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts, klinisch GZ-psycholoog of psychiater. De uitgever wil benadrukken dat u bij twijfel over (mentale) gezondheid, behandeling of medicatie altijd contact op zou moeten nemen met uw (sport)arts, specialist of apotheker.

Artikel 11
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.annotatie.nl

 

Copyright

Nederlands
Geen enkele tekst, afbeelding, animatie of andere onderdelen van deze website mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van NLsportpsycholoog®.

Toestemming voor reproductie van onderdelen van de website kan worden gevraagd via e-mail.

Het copyright blijft eigendom van NLsportpsycholoog®.

Copyright © KEIKO NLsportpsycholoog®, 2015. Alle rechten voorbehouden.

 

Engels
No text, picture, animation or other elements of this website may be reproduced in any form without written permission of NLsportpsycholoog®.

Permission for reproduction of elements of the website can be asked by e-mail.

Copyright © remains the property of NLsportpsycholoog®.

Copyright © NLsportpsycholoog®, 2015. All rights reserved.